Sundsby säteri. Foto: Tjörns kommun

Stiftelsens instruktion

 • 1 Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen (stiftelsen) är grundad på dels Margareta Hvitfeldts testamente den 22 januari 1664, dels Konung Karl XI:s brev den 25 oktober och 26 november 1694.

Stiftelsen har till ändamål att dels bereda stipendier åt elever vid gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län och åt stu­derande vid universitet och högskolor i Sverige, dels lämna under­stöd för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

 • 2 Stiftelsen företräds av en styrelse, som består av sex kuratorer, nämligen landshövdingen i Västra Götalands län som ordförande, bis­kopen i Göteborgs stift och lagmannen vid Göteborgs tingsrätt samt tre kuratorer. De tre kuratorerna utses av stiftelsens styrelse på 3 år. Av dessa skall en företräda gymnasiets och en hög­skolans verksamhetsområde. Den tredje skall ha erfarenhet av förmö­genhetsförvaltning.

Landshövdingen får sätta länsöverdirektören i sitt ställe som kura­tor och styrelseordförande.
När landshövdingen eller den han har satt i sitt ställe är förhind­rad att delta i styrelsens sammanträde, är biskopen ordförande. Har även biskopen förfall, utser de närvarande inom sig ordförande för sammanträdet.
Vid sammanträdet skall föras protokoll, som justeras senast vid näs­ta sammanträde.

 • 3 Styrelsen skall utse en sekreterare. I övrigt får styrelsen anlita den personal som behövs.
 • 4 Ersättning till kuratorerna, sekreteraren och övrig personal be­stäms av styrelsen.
 • 5 Av avkastningen skall årligen minst tio procent avsättas till bun­det kapital. Avkastning som inte delas ut får reserveras för utdel­ning under kommande år.
 • 6 Styrelsen får sälja den fasta egendomen. Sådan försäljning skall fö­regås av värdering av sakkunnig, opartisk värderingsman. Köpeskil­lingen får inte understiga marknadsvärdet enligt sådan värdering.
 • 7 Stiftelsens firma tecknas av en av kuratorerna i förening med sekre­teraren.
 • 8 Stiftelsen skall ha en revisor och en suppleant för denne, vilka för tre år åt gången utses av styrelsen.
 • 9 Av avkastningen delas varje år ut stipendier

– till elever som valt teoretisk studieinriktning i gymnasier i för­utvarande Göteborgs och Bohus län (gymnasiestipendier),

– till studerande vid statlig högskoleenhet i Sverige samt vid Han­delshögskolan i Stockholm och Chalmers Tekniska högskola i Göteborg (universitets- och högskolestipendier) samt

– för resor i vetenskapligt eller pedagogiskt syfte (resestipendier). Av den årligen för utdelning disponibla avkastningen skall minst en tredjedel gå till gymnasiestipendier. Belopp som under ett år inte kan delas ut för detta ändamål skall reserveras för samma ändamål under senare år.

 • 10 Gymnasiestipendierna är av tre slag, nämligen bohuslänska stipendier, stiftsstipendier och tillfälliga belöningar.

De bohuslänska stipendierna skall utgöra minst 40 procent av gymnasie­stipendierna och tilldelas bohusläningar. Som bohusläning anses den som är född i landskapet Bohuslän eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium.

Företräde till bohuslänskt stipendium tillkommer i enlighet med Mar­gareta Hvitfeldts testamente barn till innehavare av prästtjänst i Tjörns eller Sotenäs kommuner.

Stiftsstipendium tilldelas sådana elever vid gymnasierna i förutva­rande Göteborgs och Bohus län utanför landskapet Bohuslän, som är födda i Göteborgs stift eller var folkbokförda där när de började i gymnasium.

De tillfälliga belöningarna tilldelas som uppmuntran för flit och go­da kunskaper sådana elever som är födda i Göteborgs stift eller var folkbokförda där när stipendiet beslutas.

Som allmän förutsättning för att få bohuslänskt stipendium eller stiftsstipendium gäller, att eleven och hans vårdnadshavare skall va­ra mindre bemedlade samt att eleven är känd för gott uppförande och inger goda förhoppningar om framgång i studierna.

Stipendierna delas ut av styrelsen efter förslag av vederbörande skola.

 • 11 Universitets- och högskolestipendier tilldelas studerande som

– har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län,

– är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet,

– är mindre bemedlad och

– inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier. Stipendierna delas ut av styrelsen efter förslag av vederbörande högskoleenhet eller den organisation högskoleenheten bestämmer.

 • 12 Resestipendier för resor i vetenskapligt eller pedagogiskt syfte tilldelas den som har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Gö­teborgs och Bohus län eller innehar anställning som lärare vid sådan skola.

Resestipendium delas ut av styrelsen.

 • 13 Till en överskottsfond avsätts varje år vad som återstår av avkast­ningen sedan avsättning skett enligt 5 §, stipendier delats ut och reservering gjorts för utdelning under kommande år.

Av överskottsfonden får styrelsen besluta om anslag för

– bedrivande av vetenskapliga eller pedagogiska studier,

– utgivande av vetenskapliga eller pedagogiska arbeten,

– annan vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet,

– annat ändamål som står i överensstämmelse med Margareta Hvitfeldts testamente, företrädesvis sådant som är ägnat att främja och gagna gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län samt

– anskaffande av sådana hjälpmedel för undervisningen i gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län som inte bekostas av allmänna medel.

 • 14 Stiftelsen skall bestrida kostnaderna för underhåll av Hvitfeldtska gravkoret i Valla kyrka och där befintliga kistor.

Stiftelsen får även lämna bidrag till underhållet av Valla kyrka eller något annat kyrkans behov. Sådant bidrag får under en femårs­period inte uppgå till ett sammanlagt belopp som överstiger två bas­belopp.

 • 15 Denna instruktion kan ändras endast genom beslut, som biträtts av minst fyra av styrelsens ledamöter.