Från överskottsfonden får anslag beviljas för:

– bedrivande av vetenskapliga eller pedagogiska studier

 – utgivande av veytenskapliga elller pedagogiska arbeten

 – annan vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet

– annat ändamål som står i överensstämmelse med Margareta Hvitfeldts testamente, företrädesvis sådant som är ägnat att främja och gagna gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län som inte bekostas av allmänna medel

Anslag från överskottsfonden fördelas av Stiftelsens styrelse. För närvarande prioriteras:

Stipendier till forskningsprojekt /resor till doktorander  som studerar vid Göteborgs universitet eller någon av de andra högskolorna i Västra Götalands och Hallands län

Stipendiet kan erhållas vid högst tre tillfällen
och den sökande skall ha slutbetyg från gymnasium i f.d. Göteborgs och Bohus län

 

Doktorandstipendier – för doktorander vid Göteborgs universitet

Behörig sökande är den studerande som är antagen till forskarutbildning vid Göteborgs universitet.
Stipendiebeloppets storlek är för närvarande 10 000 kr per månad och ges enbart för avslutande av doktorandstudier från 1 till 6 månader

Skolledarstipendier

Behörig sökande är skolledare för gymnasieskolor i förutvarande Göteborgs och Bohus län
Stipendiebeloppets storlek är för närvarande 35 000 kronor
Prioriterade ändamål för erhållandet av stipendium är följande:

Resor i syfte att utveckla någon av EUs 8 nyckelkompetenser för ett livslångt lärande

Resor i syfte att höja skolans resultat i naturvetenskap, matematik eller entreprenörskap

Deltagande i internationella skolledarkonferenser

 

Övriga anslag från överskottsfonden

Styrelsen prioriterar för närvarande:
– Projekt med anknytning till västkusten
– Delfinansiering av avhandlingar av västsvenskt intresse
– Utvecklingsprojekt för en förbättrad gymnasieskola

Ansökan till Överskottsfonden är öppen 15 oktober – 31 december varje år